PRIX IRENE

Ročníky Prix Irene

Prix Irene je udělována již od roku 2003. Přehled jednotlivých ročníků naleznete zde.

Pravidla udílení Prix Irene

Tato cena se uděluje za činnost v oblasti společenského života a soužití, nebo za nějaké dílo v oblasti publicistiky, literatury, umění, teologie či vědy. Smyslem, záměrem odměňovaného díla má být tvorba míru, založeného na pravdivém porozumění mezi lidskými skupinami. Laureáta volí tajnou volbou a cenu uděluje plenum spolku IRENE. Udělení ceny bývá spojeno se seminářem, případně konferencí.

Záměr Prix Irene

Opakovaně podporovat tvorbu míru v pravdě (a rovněž bránit vzniku nepřátelství), a to mezi lidskými skupinami, které se vzájemně liší a jejichž odlišnost pro ně může být zdrojem neporozumění či agrese. Mohou to být skupiny etnické, náboženské, sociální, generační apod. Prix IRENE má připomínat myšlenky a snahu Irene Bloomfield, která tvorbě míru (mezi lidskými skupinami i v lidských duších) věnovala své životní úsilí, v Praze vychovala skupinu svých žáků a ojedinělým způsobem prospěla při terapii následků Holokaustu.

Historie Prix Irene

Irene Bloomfield poskytovala vzdělávání a trénink skupině terapeutů z rodin dotčených Holokaustem, činila tak od r. 1995 až do své smrti 2001. I ve své závěti pamatovala na své pražské žáky; ti potom, vedeni vděčností, se rozhodli tyto zděděné prostředky užít pro vytvoření a podporu každoroční ceny, která má Irene Bloomfield připomínat.

Udělování Prix IRENE se započalo r. 2003, za tím účelem (z původní organizace TOLERANCE) vznikl VÝBOR PRO PÉČI O PRIX IRENE, později přejmenovaný na Spolek IRENE. Mezi členy spolku jsou pamětníci Irene Bloomfield, dále laureáti Prix IRENE, každoročně přibývající, a také úctyhodní občané, kteří přijali pozvání ke spolupráci.

Finanční prostředky, které Irene svým žákům odkázala, se postupem let vyčerpaly, ale myšlenka podporovat mír mezi lidskými skupinami se ukázala být natolik potřebná, že inspirovala pomoc soukromých dárců.

Psychoterapeuti, které Irene Bloomfield vycvičila, v r. 2006 také založili občanské sdružení RAFAEL INSTITUT, které nabízí výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu. Ještě před RAFAEL INSTITUTEM vzniklo RAFAEL CENTRUM, které poskytuje psychoterapii pro generace po Holokaustu.

Oba právní subjekty, na nichž se následovníci Irene Bloomfield podílejí (Spolek IRENE a RAFAEL INSTITUT) jsou si blízké svým vznikem a posláním, a podle možností spolupracují.

Smysl a poslání Prix Irene

  • kultivovat lidské vztahy, zejména vztahy mezi lidskými skupinami,umět přijímat lidskou odlišnost včetně odlišnosti skupinové
  • zmirňovat traumata vzniklá organizovaným násilím, podporovat posttraumatický růst
  • špatnou situaci přetvářet v dobrou, usilovat o prevenci zla
  • nepropadat fascinaci zlem, udržet si duševní zdraví
  • vyvarovat se chyb laického napravování světa a jednat na základě profesionálního poznání

Prostředky Prix Irene

Finance na udělování ceny a na průvodní seminář či konferenci byly původně čerpány z dědictví, které Irene Bloomfield ve prospěch svých žáků ustavila.

Po vyčerpání původního zdroje jsou udělení ceny a průvodní seminář nebo konference umožňovány částečně prodejem publikací, které vydává IRENE PRESS, částečně ziskem konference, částečně sponsoringem a získáváním grantů.